Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory Ławników
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Ławników, bieżące, menu 140 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Ławników

Wybory Ławników

O G Ł O S Z E N I E

o naborze  Ławników Sądowych na  kadencję 2020 – 2023

Z końcem bieżącego roku  ubiega kadencja ławników działających przy sądach powszechnych.
W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Lipusz
z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Gdańsku  – 1

Zgodnie z art. 160 §1 i 2 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 52) - RADA GMINY LIPUSZ  ogłasza nabór  na ławników do sądów powszechnych  na kadencję 2020- 2023.

      Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie  w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników  zgłaszają radom gmin w terminie do dnia  30 czerwca 2019 r.:- prezesi sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społecznej zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.,

Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:  

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszania osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 10001544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty nie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze  na liście).

 Rada Gminy Lipusz będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy Lipusz przy ul. Wybickiego 27.

Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach www.ms.gov.pl

 Gdzie składać dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lipusz przy ul. Wybickiego 27

 • poniedziałek od godz.  7:30 do 16:30
 • wtorek-czwartek od godz.  7:30 do 15:30
 • piątek od godz. 7:30 do 14:30

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Lipusz po 30 czerwca 2019 r., 
a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 Opłaty

 1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

Lipusz, dnia 07.06.2019  r.                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                 /-/  Bogumiła Mokwińska

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na ławnika pdf
 2. Oświadczenie  władza  rodzicielska pdf
 3. Oświadczenie kandydata pdf
 4. Lista osób popierających pdf

 

 

 

 

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych
na kadencję 2016-2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego w kadencji 2016-2019.
Rada Gminy Lipusz dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kościerzynie, najpóźniej w październiku 2015 roku.

Informacja dla kandydatów
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy:  
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia,
3. organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą:
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. numer ewidencyjny PESEL,
3. miejsce stałego zamieszkania,
4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata  na ławnika sądowego można uzyskać w:
1. Sekretariacie Urzędu Gminy Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz
3. na stronie BIP Urzędu Gminy Lipusz
4. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Informacji dot. zgłoszeń kandydatów na ławników udziela Pani Maria Żywicka sekretarz gminy Tel. 58 687 45 15

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27  w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipusz, ul. Wybickiego  27, 83-424 Lipusz ( decyduje data stempla pocztowego).
Termin 30.06.2015 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego >> Pobierz
2. Wzór listy obywateli zgłaszających kandydata >> Pobierz
3. Wzory oświadczeń >> Pobierz
4. Prawo o ustroju sądów powszechnych >> Pobierz
5. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości >> Pobierz
6. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego >> Pobierz

 

 

Metryka

sporządzono
2015-05-29 przez
udostępniono
2019-06-07 00:00 przez Iwona Arendt
zmodyfikowano
2019-06-10 08:31 przez Arendt Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2002
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.