Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Lipusz Uchwały Kadencja 2014-2018 2014 - 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014 - 2015, bieżące, menu 164 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014 - 2015

2014 - 2015

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XV/91/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XV/90/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

- zał. nr 1 do uchwały

- zał. nr 2 do uchwały

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XV/89/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XV/88/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/87/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/86/2016 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok w tym w ramach Programu Aktywacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/85/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/84/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/83/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lipusz jest organem prowadzącym.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/82/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lipusz publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/81/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Lipusz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 r.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/79/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany wielo>

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/78/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/77/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych i za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych obowiazujących w Gminie Lipusz w roku 2016.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/76/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 r.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/75/2015 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Lipusz w sprawie podziału osady Bałachy i włączenia do miejscowości Lipusz oraz nieruchomości oznaczonej nr Bałachy 5 do Konitopu część wsi Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/74/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/73/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki oplaty miejscowej w Gminie Lipusz oraz okreslenia zasad ustalania i poboru tej opłaty.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/72/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w Gminie Lipusz

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/71/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/70/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz oraz zwolnień w podatku od nieruchomosci

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/69/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XII/68/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na Lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XII/67/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XI/66/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XI/64/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 rok.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XI/63/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr X/62/2015 z dnia 03.08.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Lipusz w sprawie podziału osady Bałachy i włączenia do miejscowości Lipusz oraz nieruchomości oznaczonej nr Bałachy 5 do Konitopu część wsi Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr X/61/2015 z dnia 03.08.2015 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Bałachy.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr X/60/2015 z dnia 03.08.2015 r. w sprawie apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr X/59/2015 z dnia 03.08.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 rok.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr X/58/2015 z dnia 03.08.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IX/57/2015 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie badań naukowych na pomniku przyrody - głazie narzutowym położonym na terenie gminy Lipusz, zlokalizowanym na terenie leśnictwa Płociczno (oddział 224)

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IX/56/2016 z dnia 06.07.letniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IX/55/2015 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 r.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IX/54/2015 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/53/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/52/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka " Móreńka".

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/51/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wspólpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Stolem.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/50/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy Madawaska Valley w Kanadzie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/50/2015 - Deklaracja współpracy

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/49/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 r

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/48/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/47/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/46/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipusz z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/45/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2014.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/44/2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/43/2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomosci, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/42/2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/41/2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/40/2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie zmiany regulaminu zasad i trybu nadawania tytułu " Zasłużony dla Gminy Lipusz" uchwalonego uchwałą VI/34/2015 r. z dnia 23 marca 2015 r. Rady Gminy Lipusz w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipusz" oraz zasad i trybu nadawania tytułu.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/39/2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY LIPUSZ.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/38/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/37/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/36/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości im zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/35/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/34/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipusz" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułu.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/33/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipusz".

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/32/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Lipusz Programu wspierajacego rodziny wielodzietne "KARTA DUŻEJ RODZINY" w Gminie Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/31/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 rok.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/30/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/29/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lipusz do realizacji zadania własnego Powiatu Kościerskiego polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej nr 1934G o długości 455 mb.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/28/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Lipusz

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/27/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 rok.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/26/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/25/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/14/2015 z dnia stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koscierskiemu z zakresu dróg publicznych powiatowych, przebudowy drogi nr 1934G polegająca na budowie chodnika w miejscowości Papiernia.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/24/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipusz na lata 2012-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/23/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/22/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/185/2013Rady Gminy Lipusz z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/21/2015 r. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/20/2015 r. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/19/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/285//2014 Rady Gminy Lipusz z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 r.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/18.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipusz.

- zał. nr 1 do uchwały

- zał. nr 2 do uchwały

- zał. nr 3 do uchwały

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IV/17/2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipusz na rok 2015.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 r.w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IV/15/2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr IV/14/2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawiz dnia 12.11.2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr III/13/2014z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałej Rady Gminy Lipusz

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr III/12/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVII/133/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 22.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipusz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2016

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr III/11/2014 z dnia 29.12.2014 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2015 r.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr III/10/2014 r.z dnia 29.12.2014 r. w sprawie przyjęcia wiloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr II/9/2014 z dnia 22.12.2014 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2014 r. z dnia 22.12.2014 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014 r.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr II/7/2014 r. z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zmiany wiloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2014-2021

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr II/6/2014 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna- Lidera Projektu "Koscierskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno kosztorysowej".

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr I/5/2014 z dnia 01.12.2014 r.w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Lipusz

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr I/4/2014 z dnia 01.12.2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipusz

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014 w sprawie skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczmacego rady gminy

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014r.w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

Metryka

sporządzono
2016-04-28 przez Nierzalewska Elżbieta
udostępniono
2016-04-28 00:00 przez Elżbieta Nierzalewska
zmodyfikowano
2016-11-25 13:15 przez Nierzalewska Elżbieta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1808
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.