Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia , bieżące, menu 347 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Obwieszczenia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

PROCEDURA WYDANIA DOWODU OSOBISTEGO

 1. WYMAGANE DOKUMENTY – ZAŁĄCZNIKI
 2. W procesie wnioskowania o dowód osobisty zastąpiono formularz papierowy formularzem elektronicznym. Obecnie wniosek ma formę wniosku elektronicznego.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego w urzędzie gminy.

 1. ZAŁATWIENIE SPRAWY
 2. Sprawę można załatwić
 • tradycyjnie w siedzibie organu gminy – w postaci złożenia wniosku w wersji elektronicznej lub
 • elektronicznie – poprzez platformę ePUAP.
 1. Złożenie wniosku w urzędzie:
 • Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku w siedzibie organu dowolnej gminy i własnoręczne jego podpisanie przez wnioskodawcę.
 • Załącznikiem do formularza elektronicznego jest jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

          Zdjęcie - 1 kolorowa fotografia o wymiarach o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:

 • w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności
 • z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. !!!  
 • Należy okazać dowód osobisty lub ważny polski paszport.
 • W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

 1. Złożenie wniosku poprzez platformę e-PUAP

Uzyskaj dowód osobisty 

tutaj - https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia

tutaj - https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego

 • Obywatel loguje się na konto serwisu e-PUAP.
 • Wnioskodawca wybiera sprawę, którą chce załatwić – Wniosek o dowód osobisty.
 • Następnie wypełnia formularz wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi.
 • Wnioskodawca podpisuje wniosek o dowód osobisty podpisem zaufanym, e-dowodem lub certyfikatem kwalifikowanym.
 • Wnioskodawca widzi informacje o konieczności uzupełnienia odcisków palców i złożenia podpisu w urzędzie w ciągu 30 dni.Aby zakończyć procedurę składania wniosku o dowód osobisty obywatel musi udać się do wskazanego urzędu i dokonać w/w czynności. Wniosek składany dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia nie wymaga wizyty i uzupełnienia w urzędzie.

III. INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

 1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistegoz wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 1. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 2. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia, lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która  ukończyła 12 rok życia, lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie, która  ukończyła 12 rok życia wymaga obecności tej osoby.
 3. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
 4. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 5. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 6. niezwłocznie – w przypadku:
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy  organu wydającego
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
 • od ukończenia 18 roku życia,
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Dowód osobisty wydany osobie powyżej 12 roku życia jest ważny 10 lat od daty wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

 1. TERMINY

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

 1. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych,

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-01-27 przez
udostępniono
2022-01-27 00:00 przez Spychalska Aneta
zmodyfikowano
2024-04-29 13:40 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
560
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.