Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Lipusz Kompetencje Rady
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje Rady, bieżące, menu 46 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje Rady

Kompetencje Rady

Kompetencje rady gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym ( art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jt Dz. U. Z 2001 Nr 142, poz. 1591, późn. zm., ost.zm. z 2002r. Dz. U. Nr 214, poz.1806):


1)   uchwalenie statutu gminy,
2)   ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego   
      działalności,
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy –
      na wniosek wójta,
4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały
      w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)   uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)   uchwalanie programów gospodarczych,
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania
      oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
      a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu
          na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może
          dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
      b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
      c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
      d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku
          budżetowym,
      e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalona corocznie
          przez radę,
      f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielnio raz rozwiązywania i występowania z nich,
      g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
      h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz
          wyposażenia ich w majątek,
       i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10)   określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8. 2 i 2a,
12)   podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
        majątku,
12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
        przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13)   podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminny, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14)   nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15)    stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gmin
w tym celu powołuje komisje rewizyjną.

 

Metryka

sporządzono
2016-02-25 przez
udostępniono
2016-02-25 00:00 przez Elżbieta Nierzalewska
zmodyfikowano
2016-02-25 09:53 przez Nierzalewska Elżbieta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2000
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.