Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Wójt Kompetencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje, bieżące, menu 55 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje

Kompetencje

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
   1) gospodarowanie mieniem komunalnym
   2) opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania            uchwał,
   3) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek                organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika Sekretarza,         powoływanie zastępcy wójta,
   4) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
   5) przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał
      i zarządzeń
podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości                  publicznej,
   6) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
      w ramach
podpisanych  porozumień,
  7) w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
  8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie
      i innych decyzji
w  sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów                        wychodzących na zewnątrz,
  9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu          Wójta Gminy,
10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Lipusz określonych odrębnymi przepisami,
11) kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy,                              opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia
      i alarmu przeciwpowodziowego,
zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
12) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą                  Urzędu,
13) powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta,
14) zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
15) zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie
     o efektywność
i  dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
16) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów                       czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
17) wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
18) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek                         podległych,
19) ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
20) zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami                         normatywnymi,
21) przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
23) nadzorowanie działalności sołectw,
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.
3. Sprawy kadrowe podlegają wyłącznej kompetencji Wójta.
4. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza.

Metryka

sporządzono
2015-11-03 przez Spychalska Aneta
udostępniono
2015-11-03 00:00 przez Spychalska Aneta
zmodyfikowano
2023-04-21 11:13 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2499
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.